• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

ආණ්ඩුක්‍රම සම්පාදන මණ්ඩලයේ පළමු රැස්වීම – 1970.07.19 (කොළඹ නව රඟහලේ දී)