• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

" Sirimavo, the legacy lives on...... " " Service to Motherland " " Presence on the world Stage" " Sworn-in as Prime Minister for the second time" " Chairing the Non Aligned Movement"

Biography

Sirimavo Ratwatte Dias Bandaranaike Sirimavo Bandaranaike was born in April 17, 1916 as the eldest child of Mr. Barnes Ratwatte, the Disawe of Sabaragamuwa and Mrs Mahawalathenna Kumarihamy, a traditional Kandyan elitist family that enjoyed a profound social command in the area. She had four brothers and two sisters and was educated at…

Political Career

Political Career Entering the active political domain in 1960, Sirimavo Bandaranaike assumed the highest seat of power as Prime Minister of Ceylon in July 1960. Hailing from a family which was involved in the political administration of the island and marrying into another such family, Sirimavo Bandaranaike was exposed to the political sphere from an early age.…

Speeches

එක්සත් අරාබි ජනරජයේ ජනපතිගේ අභාවය පිළිබඳව පැවති ශෝකය ප්‍රකාශ කිරීමේ රැස්වීම – 1970.10.19 (කොළඹ නව රඟහල)

Bandaranaike Family

  • Solomon West Ridgeway Dias Bandaranaike
  • Sirimavo Ratwatte Dias Bandaranaike
  • Sunethra Dias Bandaranaike
  • Chandrika Dias Bandaranaike
  • Anura Priyadarshi Solomon Dias Bandaranaike

Significant Moments

12 January 1963 – To India to seek concurrence for Colombo proposals

Visiting India, Mrs Bandaranaike sought the concurrence of Prime Minister Nehru for the proposals that had been formulated in Colombo with regard to the tension between India and China. Speaking in New Delhi, Mrs Bandaranaike said “I think it is a lesson of history that…
More

26 June 1974 – Sri Lanka receives Kachchativu Island

The island of Kachchativu in the Palk Strait, having been a subject of controversy, was finally demarcated to lie on Sri Lanka’s side of the maritime boundary after intense negotiations on the part of Mrs Bandaranaike with her Indian counterpart Indira Gandhi. The agreement reached…
More

08 January 1963 – To China to seek concurrence for Colombo proposals

Mrs Bandaranaike visited China to apprise the Chinese Government on the outcome of the deliberations in Colombo. She secured a positive response and China expressed its gratitude to Mrs Bandaranaike for her initiative and efforts to promote a peaceful settlement. The visit was also an…
More

16-19 August 1976 – Chairing the Non Aligned Movement

The convening of the fifth Non Aligned Movement Summit in Colombo saw Sirimavo Bandaranaike assume leadership of the eighty six-nation strong movement. Receiving the baton of leadership of NAM from Algerian President Houari Boumediène, Mrs Bandaranaike steered along a path of economic development with emphasis…
More

22 May 1972 – Birth of the Republic of Sri Lanka

The promulgation of a Republican constitution on 22 May 1972 saw the end of Dominion status and the birth of a completely independent Sri Lanka. Under the new constitution the office of Governor General, hitherto appointed by the Queen of the United Kingdom, was replaced…
More