• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

ඇයගේ ආර්ථික කටයුතු සමිබන්ධ භූමිකාව

ලීලානන්ද ද සිල්වා