• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

නව රජය දිවුරුම් දීමෙන් පසු ජාතිය අමතා කළ කතාව