• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

ප්‍රථම කාන්ත සමූපකාර ගම්මාන ක්‍රමය ආරම්භ කිරීම. ) 1970.10.19 (බුලත්සිංහල)