• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

බටහිර දිසා වැඩ අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය විවෘත කිරීම