• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ වැඩ ඇරඹීමේ දී කළ කතාව – 1970.11.24