• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

ශ්‍රී ලංකාවෙන් මුළු ලෝකයටම

Article written by Kalakirthi Dr. Edwin Ariyadasa