• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1973 නිෂ්පාදන වර්ෂය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරමින් කළ කතාව