• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

Solomon West Ridgeway Dias Bandaranaike
Sirimavo Ratwatte Dias Bandaranaike
Sunethra Dias Bandaranaike
Chandrika Dias Bandaranaike
Anura Priyadarshi Solomon Dias Bandaranaike