• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

All Island Oratorical Competition for the Commemoration of Madam Sirimavo Bandaranaike - 30th March 2016 at the BCIS


resources

බණ්ඩාරනායක මැතිනිය පාර්ලිමේන්තුවෙදී

සෑම් විජේසිංහ

(Sinhala) කාන්තාවන් වෙනුවෙන් ඉටුකළ මෙහෙවර

Sorry, this entry is only available in Sinhala.

ඇයගේ ආර්ථික කටයුතු සමිබන්ධ භූමිකාව

ලීලානන්ද ද සිල්වා

ශ්‍රී ලංකාවෙන් මුළු ලෝකයටම

Article written by Kalakirthi Dr. Edwin Ariyadasa

භික්ෂුණි උත්පළවණ්ණා