• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

(Sinhala) කාන්තාවන් වෙනුවෙන් ඉටුකළ මෙහෙවර

Sorry, this entry is only available in Sinhala.