• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

බණ්ඩාරනායක මැතිනිය පාර්ලිමේන්තුවෙදී

සෑම් විජේසිංහ